g1/87

Parent directory
87_44.06.01_Z_RP_ trening professionalno-orientir. ritoriki.docx540 K27-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_ISTORIYA I FILOSOFIYA NAYKI.docx1639 K20-06-2018
87_44.06.01_Z_RP_Informacionnye_tekhnologii_i_matematicheskie_metody_obrabotki_informacii_v_obshchestvennyh_naukah.docx1287 K26-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_Metodologia i metodika pedagogich.issledovania.doc305 K26-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_Osnovy napisaniya i podgotovki k zashchite dissertacii.docx1592 K14-05-2018
87_44.06.01_Z_RP_Programma nauchnyh issledovani.doc532 K21-06-2018
87_44.06.01_Z_RP_Teoreticheskie osnovy nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya.doc295 K26-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_etika nauchnogo issledovania.docx515 K13-06-2018
87_44.06.01_Z_RP_formirovanie lingv. kompentecii.docx570 K27-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_informacionue_texnologi_v_nauke_i_obrazovani.doc968 K26-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_inostrannyj_yazyk.docx730 K28-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_nauchno-proizvodstvennaia praktika.doc402 K14-06-2018
87_44.06.01_Z_RP_organizatsiya nauchno-issledovatel'skoj raboty.doc433 K26-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_pedagogika vishe hkoli.doc397 K19-06-2018
87_44.06.01_Z_RP_pedagogikheska practika.doc460 K14-06-2018
87_44.06.01_Z_RP_psikhologiya vysshej shkoly.doc270 K26-04-2018
87_44.06.01_Z_RP_teoria i metodika proff. obrazovania.doc563 K19-06-2018
87_44.06.01_Z_RP_upravlenie proffesionalnimi uchebnimi zavedeniami.doc294 K26-04-2018

Created on 28-11-2021.